کلمه کلیدی خود را وارد کنید

Blog

مانيفست

مانيفست

مانیفست، فهرست کل باریا محموله را می گویند. فهرست کل بارشامل بار حمل شده در یک وسیله ی واحد نقلیه است. فهرست کل بار یا محموله شامل مشخصات تجاری کالا است. این مشخصات شامل شماره سند حمل، فرستنده، گیرنده،تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدارکالااست. مانیفست در حکم اظهارنامه بارنیز می باشد و بسیاری […]

اطلاعات گمرک

اطلاعات گمرک

در اصطلاح بین المللی به پیش فاکتور Proforma  Invoice می گویندو سندی است که فروشنده پس ازمذاکرات و مکاتبه اولیه طبق عرف تجارت با تواق قبلی خریدار جهت تأیید سفارش خریدار صادر و با توجه به این سند، خریدار قادر خواهد بود مجوزهای ثبت سفارش یا گشایش اعتبار رادر کشور متبوعه خویش فراهم سازد. پروفرما درواقع یک […]

قبض انبار

قبض انبار

قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبارعبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ( انباردار) به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید. طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی یا […]

فهرست عدل بندی

فهرست عدل بندی

زمانی که تنوع بسته بندی ویا اینکه محتویات بسته ها مغایر و یا مختلف باشند، ارائه لیست عدل بندی به گمرک ضروری می باشد. در غیراینصورت گیرک مکلف است کلیه بسته ها را باز نموده و بازرسی نماید. Packing  List معمولاً توسط فروشنده و یا فرستنده کالا تهیه می گردد لیکن شرکت های تخصصی نیز وجود […]