بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

وکالت نامه

وکالت نامه سندی است که به موجب آن شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی تحت عنوان موکل اختیارات خاصی را به شخص یا اشخاص دیگری اعم از حقیقی یا حقوقی تحت عنوان وکیل واگذارنماید.

وکالت نامه به مدرکی اطاق می گردد که صاحب کالا به موجب آن برای نماینده خودیا به یک حق العمل کار( ترخیص کار) اختیار برخیص کالا از گمرک رابدهد این مدرک باید رسمی، ثبتی و کتبی باشد. بنابراین درمواردی که مراجعه کننده به گمرک غیرازفردی که به عنوان صاحب کالا تلقی می گردد باشد باید وکالت نامه رسمی وثبتی ارائه نماید مگراینکه صاحب کالا سازمان دولتی و یا سازمان های وابسته به دولت باشد که دراین مواقع معرفی نامه رسمی سازمان یا سازمان های وابسته به دولت با امضاء مجاز، جهت ارائه به گمرک کافی می باشد.

دروکالت نامه می بایست موارد زیر درج شود:

  • تاریخ صدور و شماره ثبت دردفتر رسمی
  • مهرو امضاء مجاز دفترخانه
  • اطلاعات سجلس و آدرس اقمت یا کارموکل
  • اطلاعات سجلی و آدرس وکیل
  • محدوده و مورد وکالت
  • مدت اعتباروکالت نامه
  • و...