بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

فاکتور

فاکتور، سیاهه خرید یا صورتحساب فروش کالاست که پس از اخذ وجه  موضوع پروفرما توسط فروشنده و یا اطمینان از انجام ثبت سفارش و گشایش اعتباربانکی توسط فروشنده صادرو به همراه سایر اسناد لازم ( طبق توافق مندرج درپروفرما) از جمله گواهی مبدأ، صورت عدل بندی، بارنامه و ..... جهت خریدار یا از طریق بانک خود به بانک گشایش کننده ارسال می گردد. فاکتور یکی از اسناد اصلی و مهم برای ترخیص کالا در گمرک نیز حائزاهمیت است.

مشخصات یک فاکتور تا حدود زیادی با مشخصات پروفرما مطابقت دارد. فقط درپروفرما شرایطس منظور شده که ممکن است در فاکتور منظورنگردد. ضمناً درفاکتور به اطلاعاتی اشاره می شود که در موقع صدور پروفما مشخص نشده است همانند شماره ثبت سفارش، شماره اعتبار اطلاعا مندرج دریک فاکتور عبارت اند از:

 • عنوان فاکتور
 • تاریخ فاکتور
 • کد کالا
 • بندرخروج کالا
 • شماره بیمه نامه
 • شماره اعتباراسنادی
 • علامت کالا
 • بانک گشاینده اعتبار
 • قیمت کالا ( واحد و کل)
 • نوع قرارداد ( شرایط خرید )
 • وزن خالص
 • وزن ناخالص
 • کشور سازنده
 • مشخصات کالا
 • شرایط تحویل
 • شرایط پرداخت
 • شماره سفارش یا قرارداد
 • و...