بازرگانی خامه زر
تماس با ما

By Plimun Web Design

ثبت سفارش

نكات مقدماتي در مورد ثبت سفارشات

واردات كليه اقلام قابل ورود اعم از اينكه وارد كننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثنا موارد (مندرج در ذيل ماده 5 ائين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات) موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز از وزارت بازرگاني با رعايت شرايط مقرر خواهد بود . داشتن كارت بازرگانی براي ورود كالا الزامي است واحدهاي توليدی فاقد كارت بازرگاني مي توانند براي واردات ماشين آلات ، تجهيزات و اجزاي قطعات مورد نياز مبادرت به عقد قرارداد با بازرگانی و خدمات گمركی سابقی نمايند.

مدارك مورد نياز براي ثبت سفارش كالا :

كارت بازرگاني معتبر ( كارت عضويت وزارت بازرگاني)

ثبت نام  (اوراق ثبت سفارش 5 برگي تايپ و امضا شده توسط متقاضي بدون قلم خوردگي و لاك گرفتگي جهت واردات در مقابل صادرات بدون ارز اوراق ثبت سفارش در سه برگ كافيست)

اخذ مجوزهاي قانونی لازم بر بر اساس كتاب مقررات صادرات و واردات و ساير مصوبات و دستورالعمل هاي ابلاغ شده (از قبيل مجوزات وزارت بهداشت ، جهاد كشاورزي ، انرژي اتمي و ...)

اصل پروفرما + كپي ان

كاتالوگ يا بروشور و آناليز براي  برخي كالاها

درج شرايط ذيل در پروفرما ضروري است :

نام و آدرس كامل خريدار (شماره تلفن و فاكس)

نام و آدرس كامل فروشنده (شماره تلفن و فاكس)

مشخصات كامل كالا

مبلغ كرايه حمل – (FOB) قيمت واحد كالا – قيمت فوب

مقدار ، وزن ، تعداد و نوع بسته بندي كالا

نام كشور ذينفع (فروشنده) و نام كشور توليد كننده كالا

نام كشور مبدا حمل ، محل بارگيري ، وسيله حمل و نقل و مهلت حمل

نام ارز مورد معامله و نحوه پرداخت وجه كالا

نام مرز ورودي و گمرك مقصد

شماره و تاريخ صدور پروفرما و امضاي ان به همراه تاريخ انقضا

درج شماره استاندارد يكي از  استانداردهاي مورد قبول موسسه استاندارد ايران و اعلام انطباق كالا با استانداردهاي وارداتي اعلام شده

ارائه كاتالوگ جهت ماشين آلات و بعضي كالاي مصرفي و بروشور با آناليز براي بعضي كالاي شيميايي كه مشخصات كالا در پروفرما گويا نباشد .

اعلام فروشنده مبني بر ارسال شماره سريال برخي لوازم خانگي به همراه اسناد حمل .

رعايت بند 2 و 3 ماده 42 در مورد اقلامي كه بصورت مستعمل و درج كلمه مستعمل در پروفرما

انواع روش هاي واردات كالا از طريق ثبت سفارش :

1- واردات از محل سهميه هاي ارزي مصوب جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك پس از تخصيص ارز توسط سازمان تخصيص دهنده ارز در قسمت مرتبط اوراق واردات كالا با ارز آزاد جهت گشايش اعتبار اسنادي در بانك

2-  واردات در مقابل صادرات به نام شخص صادر كننده (غير قابل واگذاري) از مبدا كليه كشورها

3-  واردات در مقابل صادرات به كشورهاي اسياي ميانه و افريقا به نام صادر كننده يا به نام ديگري با واگذاري رسمي از طريق دفاتر اسناد رسمي از مبدا همان كشورها (حق واگذاري به غير براي يكبار است)

4 - واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل سرمايه گذاري خارجي پس از تاييد سازمان سرمايه گذاري ، وزارت امور اقتصادي و دارائي

5 -  واردات به صورت بدون انتقال ارز ماشين آلات ، تجهيزات توليدي ، قطعات يدكي و مواد اولسيه و واسطه اي واحدهاي صنعتي و معدني داراي پروانه بهره برداري و ابزارآلات از محل ماده 6 قانون تسهيل نو سازي صنايع كشور

6 -  واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل فهرست اقلام جاز اعلام شده (بند 9 ماده 38)

7 -  واردات به صورت بدون انتقال ارز از محل مصوبات كميسيون چهارنفره مستقر در دفتر ثبت سفارشات